Diễn giả - Nhà đào tạo

Nguyễn Khắc Long

Đồng sáng lập/CEO The OlymWorld Academy

Là tác giả, nhà đào tạo, nhà huấn luyện kinh doanh & là truyền nhân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận quốc tế của 03 bậc thầy hàng đầu thế giới Jack Canfield, Brian Tracy & John C. Maxwell với 03 chứng chỉ:

Nhà đào tạo Nguyễn Khắc Long
Jack Canfield’s Certified Trainer
Jack Canfield’s Certified Trainer

Chứng nhận toàn cầu bởi Tổ chức The Canfield Training Group®.

Brian Tracy’s Certified Trainer
Brian Tracy’s Certified Trainer

Chứng nhận toàn cầu từ Tổ chức Brian Tracy International®.

John C. Maxwell’s Certified Coach, Trainer & Speaker
John C. Maxwell’s Certified Coach, Trainer & Speaker

Chứng nhận toàn cầu thuộc Tổ chức The John Maxwell Team®.

Nhà đào tạo Nguyễn Khắc Long

Chuyên gia huấn luyện năng lực doanh nghiệp về các kỹ năng như: lãnh đạo, năng suất, bán hàng, chiến lược v.v...

Hơn 12 năm kinh qua các vị trí quản lý / giám đốc marketing tại các công ty nước ngoài & đa quốc gia như CitySmart, First Alliances, ITD World, HR2B…

Hoàn tất 02 Chứng nhận toàn cầu của Liên đoàn Huấn Luyện Quốc tế (I.C.F): Chứng chỉ Đào tạo Chuyên nghiệp (C.T.P) và Chứng chỉ Huấn luyện & Cố vấn Chuyên nghiệp (C.C.M.P).

Theo học TRỰC TIẾP từ trên 30 bậc thầy thế giới về Phát triển bản thân như John C. Maxwell, Brian Tracy, Tom Hopkins, Stephen R. Covey, Sir Richard Branson, Anthony Robbins, Keith Cunningham, Les Brown, William J. Rothwell, Krish Dhanam, Brendon Burchard, Jack Canfield...